Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/23

30.03.2022 13:36

Zápis detí do materskej školy v Záhradnom na školský rok 2022/23

Termín zápisu: Od 2.5.2022 do 4.5.2022 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.

( ukončenie prijímania prihlášok je do konca mesiaca máj)

 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti- prihlášky zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku.  
 • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní (prosím pozorne prečítať aj druhú stranu prihlášky)
 • Rodič spolu s prihláškou odovzdá aj vyplnený  súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
 • Riaditeľka MŠ Záhradné vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

 

 PODMIENKY PRIJATIA:

 • prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. veku  života a pre ktoré platí povinné predprimárne vzdelávanie /v zmysle zákona/,
 • ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia podali prihlášku  do naplnenia kapacity materskej školy. Prednostne  uprednostníme deti, ktorých obaja rodičia pracujú, prípadne majú iba jedného zákonného zástupcu a deti s trvalým pobytom v obci Záhradné

 

PRÍJMACÍ POSTUP:

 • vyplnenie prihlášky (príloha), taktiež sa nachádza  na našej web stránke www.mszahradne.webnode.sk
 • podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami
 • vyplnenie a podpísanie tlačiva GDPR (príloha)
 • potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 • vyplnenú prihlášku doručiť mailom (www.mszahradne@gmail.com) alebo poštou, či osobne na adresu MŠ Záhradné, Tulčícka 265/4. 082 16 Záhradné, najneskôr do 31. 05. 2022,
 • rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám bude doručené poštou na adresu trvalého pobytu do konca mesiaca jún

 

Mgr. Dana Marcinová, riaditeľka MŠ Záhradné, kontakt 0908083261

GDPR.docx (15063)

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx (18131)

Späť