Informácie o nás

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Dana Marcinová - riaditeľka

Mgr. Miroslava Simkuletová - triedna učiteľka

Bc.Miriama Rinďová - triedna učiteľka

Bc. Petra Kolpáková - učiteľka

Romana Duráková - triedna učiteľka

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Sarossyová Eva - vedúca ŠJ

Bortňáková Eva - školníčka

Franková Iveta -   hlavná  kuchárka

Semanová Jana - kuchárka

 

 

Rada školy:

Predseda Rady školy - pedagogický zamestnanec:         Mgr. Miroslava Simkuletová

Člen Rady školy za nepedagogických zamestnancov:     Eva Bortňáková

Člen Rady školy za rodičov:                                          Marián Halžák                     

Člen Rady školy za zriaďovateľa:                                  Ing. Dušan Damankoš

Člen Rady školy za zriaďovateľa:                                  Ing. Ambróz Čurilla

plán zasadnutí RS.docx (13,3 kB)
ŠTATÚT.docx (27 kB)
Výročná správa o činnosti R1.docx (14,4 kB)
 

 

V školskom roku 2022/23 navštevuje našu materskú školu 48 detí vo veku od 3-6 rokov.

1. trieda SOVIČKY - 19 detí

Triedna učiteľka:  Mgr. Miroslava Simkuletová

Druhá učiteľka Mgr Dana Marcinová

2. trieda ŽABKY - 18 detí

Triedna učiteľka: Bc. Miriama Rinďová

Druhá učiteľka Bc. Petra kolpáková

3. trieda - VČIELKY - 10 detí

Triedna učiteľka: Romana Talpášová